REGULAMIN nr 1/2021. ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ STRONĘ MATEMATIA.PLNiniejszym uchwala się Regulamin Świadczenia Usług przez serwis matematia.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odniesienia do paragrafów, ustępów i wszystkich załączników są odniesieniami do paragrafów i załączników niniejszego Regulaminu.

 2. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 3. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.


§ 2 WYJAŚNIENIA POJĘĆ

 1. Administrator – Przedstawiciel strony wizytówki https://matematia.pl oraz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Grażyna Małż Edukacja", ul. Boremlowska 48A lok. 34, 04-347 Warszawa, REGON: 387654440, NIP: 8491416641, adres strony wizytówki: https://matematia.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu: grazmalz@op.pl, numer telefonu do kontaktu: +48 693-752-960 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika).

 2. Administrator danych – „INTRALOGIC" Adam Ślosarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Intralogic Adam Ślosarski, ul. Dolna 30A lok. 20, 00-774 Warszawa, REGON: 142703473, NIP: 5213040026, adres serwisu korporacyjnego: https://intralogic.eu, adres poczty elektronicznej do kontaktu: support@intralogic.eu, numer telefonu do kontaktu: +48 534-000-716 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika).

 3. Formularz rezerwacji – formularz dostępny na stronie matematia.pl w celu rejestracji terminów i opłacania korepetycji.

 4. Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

 5. Konto – Profil zarejestrowanego uczestnika korepetycji.

 6. Korepetytor – Przedstawiciel i Administrator strony wizytówki https://matematia.pl

 7. matematia.pl - strona wizytówka zarządzana przez korepetytora.

 8. Osoba fizyczna - osoba która w chwili rejestracji ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 9. Profil – Osoba fizyczna rezerwująca terminy korepetycji na podane dane (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail).

 10. Rezerwacja - procedura rezerwacji terminów i opłat za korepetycje.

 11. Serwis - wizytówka korepetytora na stronie https://matematia.pl

 12. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2015.2135 ze zm.).

 13. Ustawa o Prawach Konsumentów – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2014.827 ze zm.).

 14. Ustawa o Świadczeniu Usług – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 ze zm.).

 15. Uczeń - osoba fizyczna, która zarezerwowała i opłaciła terminy korepetycji.

 16. Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzająca serwis w celu rezerwacji przedpłaconych terminów korepetycji.


§ 3 POSTANOWIENIA

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres jak również warunki złożenia reklamacji składanej drogą elektroniczną pomiędzy Korepetytorem, a Użytkownikiem.

 2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest także określenie warunków korzystania z Serwisu, w szczególności przedpłaconej rezerwacji terminów korepetycji, określenia zasad odpowiedzialności, przetwarzania danych osobowych oraz postępowania reklamacyjnego.

 3. Chwilą zawarcia Umowy z KOREPETYTOREM:

  1. jest moment prawidłowego zarezerwowania i opłacenia terminów korepetycji przez Użytkownika w Serwisie.

  2. jest zapoznanie się i akceptacja treści Regulaminu oraz Umowy przez Użytkownika.


§ 4 RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. KOREPETYTOR prowadząc Serwis udostępnia Użytkownikom:

  1. swoje dane kontaktowe w celu nawiązania współpracy.

  2. odpłatnej rezerwacji terminów korepetycji.

 2. ADMINISTRATOR zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 3. Z chwilą dokonania prawidłowej opłaconej rezerwacji w Serwisie, Użytkownik uzyskuje status Ucznia.

 4. Administrator udostępniając usługę serwisu umożliwia skontaktowanie się Uczniów z Korepetytorem w celu prowadzenia nauki i lekcji w trybie zdalnym (online) za pomocą usług Skype, Zoom bądź ClassRoom.


§ 5 WAŻNOŚĆ KONTA

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.


§ 6 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Dostęp do rezerwacji i opłacania terminów mogą mieć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili rezerwacji ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Dostęp do rezerwacji terminów, możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem Internetu i prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki Internetowej, zgodnie ze standardami Microsoft Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome.

 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu po uprzedniej akceptacji Regulaminu.

 4. Po dokonaniu rezerwacji i opłaceniu terminu Użytkownik otrzymuje na podany adres email wiadomość z informacją o terminach korepetycji. Z chwilą pozytywnego dokonania rezerwacji Użytkownik otrzymuje status Ucznia w serwisie

 5. Dostęp do dokonanych rezerwacji Uczeń otrzymuje po wprowadzeniu swoich danych w formularzu rezerwacji.

 6. Podane dane w postaci numeru telefonu i adresu e-mail będą służyć Użytkownikowi do wyświetlania dokonanych rezerwacji.


§ 7 OPŁATY

 1. Aktualny cennik za korepetycje znajduje się na stronie wizytówce https://matematia.pl

 2. Płatności online realizowane są przez pośrednika płatności PAYU S.A. https://payu.pl§ 8 POMOC TECHNICZNA

 1. W celu prawidłowej realizacji Usługi, Administrator zapewnia Użytkownikowi obsługę techniczną, która obejmuje wyjaśnienie wątpliwości związanych z funkcjonowaniem serwisu oraz pomoc w rozwiązaniu problemów z nim związanych.

 2. Użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy poprzez jeden z trzech kanałów kontaktu:

  1. infolinię – nr telefonu podany jest w stopce Serwisu (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika).

  2. pocztę elektroniczną – grazmalz@op.pl§ 9 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Użytkownik jest zobowiązany chronić numer telefonu oraz adres e-mail (w koniunkcji) przed ujawnieniem osobom trzecim.

 2. Dyspozycje złożone z użyciem poprawnego numeru telefonu oraz adresu e-mail uważa się za złożone przez uprawnionego Użytkownika serwisu.

 3. W razie ujawnienia numeru telefonu wraz z adresem e-mail innym osobom, Użytkownik serwisu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub kontaktu telefonicznego i złożenia dyspozycji zmiany adresu e-mail.


§ 10 ADRES INTERNETOWY

 1. Adres strony Internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik może rezerować i opłacać terminy korepetycji.

 2. W przypadku zmiany adresu strony Internetowej, Administrator powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Formularzu rezerwacji terminów.


§ 11 PLIKI COOKIES

 1. Administrator informuje, iż jego Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które zapisywane są na serwerach INTRALOGIC.

 2. Użytkownik może w każdym czasie zablokować pozyskiwanie jak i zapisywanie informacji przez Serwer INTRALOGIC.


§ 12 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może zawrzeć z KOREPETYTOREM Umowę w dowolnym wybranym przez siebie czasie i miejscu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

 2. Użytkownik zawierając Umowę z KOREPETYTOREM zobowiązuje się zawrzeć ją wyłącznie dla celów własnych.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania w Formularzu rezerwacji terminów wyłącznie prawdziwych danych, nie naruszających praw osób trzecich, obowiązujących przepisów ani dobrych obyczajów.

 4. Użytkownik zawierając Umowę z KOREPETYTOREM zobowiązany jest do przestrzegania postanowień powszechnie obowiązujących prawa oraz zawartej Umowy.

 5. Użytkownik zawierając Umowę z KOREPETYTOREM zobowiązany jest do jej starannego wykonywania oraz niedziałania na szkodę ADMINISTRATORA.

 6. Użytkownik ma prawo zgłosić ADMINISTRATOROWI problemy techniczne pojawiające się w związku z użytkowaniem serwisu.

 7. W przypadku gdy Użytkownik zmieni dane podane w Formularzu rezerwacyjnym utraci dotychczasowe rezerwacje przypisane do poprzednio podanych danych i zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym ADMINISTRATORA.

 8. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane.


§ 13 PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA I KOREPETYTORA

 1. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do rozbudowy, zmiany lub konserwacji serwisu bez uprzedniego informowania Użytkownika.

 2. ADMINISTRATOR ma prawo zablokować dostęp do Konta serwisu Użytkownikowi z powodu prowadzenia prac modernizacyjnych lub naprawczych, po poinformowaniu Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. ADMINISTRATOR jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o planowanych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu dłużej niż 24 h, wynikających z zaplanowanych przez INTRALOGIC prac modernizacyjnych lub naprawczych.

 4. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu Serwisu, bez uprzedniego informowania Użytkownika.

 5. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo i/lub do zmiany funkcjonalności Serwisu, przy jednoczesnym poinformowaniu Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 6. ADMINISTRATOR zobowiązany jest do nie udostępnienia danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.


§ 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA I KOREPETYTORA

 1. Niniejszym ADMINISTRATOR zapewnia i gwarantuje że:

  1. prowadzona działalność jest zgodna z obowiązującym w Polsce Rzeczpospolitej prawem.

 2. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z serwisu, jak i skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika wymogów technicznych, o których mowa w Regulaminie.

 3. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku skorzystania z serwisu przez osobę trzecią, jeśli w wyniku prawidłowej rezerwacji serwis uzna osobę tą za Użytkownika.

 4. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.

 5. Korzystanie z Konta odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przepisów obowiązującego prawa podczas korzystania z serwisu.

 6. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia płatności przy rezerwacji terminów wynikające z działań osób trzecich.

 7. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie numeru telefonu i adresu e-mail (w koniunkcji) osobom trzecim.

 8. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za czasowe ograniczenie lub wyłączenie dostępu do serwisu, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż tego rodzaju okoliczności mogą okresowo wystąpić, pomimo należytego działania po stronie ADMINISTRATORA.


§ 15 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik udostępnia dane osobowe dobrowolnie lecz są one niezbędne do korzystania z Serwisu.

 2. Użytkownik przed ukończeniem rezerwacji zobowiązany jest zapoznać się z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptować celem dalszej rejestracji.

 3. INTRALOGIC siedzibą w Warszawie przy ulicy Dolnej 30A lok. 20 informuje, iż jest wyłącznym Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28 podanych w formularzu rezerwacyjnym.

 4. INTRALOGIC będzie przetwarzał w celu realizacji niniejszej Umowy, następujące dane osobowe:

  1. imię i nazwisko

  2. numer telefonu

  3. adres e-mail

 5. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 6. INTRALOGIC oraz ADMINISTRATOR zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

 7. W przypadku uzyskania przez INTRALOGIC lub ADMINISTRATORA wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z serwisu w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem, INTRALOGIC lub ADMINISTRATOR może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 8. INTRALOGIC oraz ADMINISTRATOR zobowiązuje się, że dostęp do powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych będą miały osoby, posiadające imienne upoważnienia wydane na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 9. INTRALOGIC oraz ADMINISTRATOR zobowiązuje się prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.


§ 16 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. ADMINISTRATOR oświadcza, iż Serwis jest wytwozony wedle najlepszej wiedzy i z należytą starannością.

 2. ADMINISTRATOR zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez 24h na dobę, niemniej nie daje gwarancji nieprzerwanego działania.

 3. KOREPETYTOR oświadcza, iż przeprowadzane przez niego lekcje są prowadzone profesjonalnie pod względem merytorycznym wedle najlepszej wiedzy i z należytą starannością.


§ 17 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez KOREPETYTORA Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.

 2. Reklamacja powinna być złożona:

  1. drogą elektroniczną na adres: grazmalz@op.pl

  2. telefonicznie pod numerem telefonu podanym w stopce serwisu (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika)

 3. Reklamacja powinna zawierać

  1. adres e-mail oraz numer telefonu umożliwiające kontakt oraz identyfikację Użytkownika

  2. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy

  3. zarzuty Użytkownika

  4. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz dowody na ich poparcie

 4. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 7 dni.

 5. Za dzień wniesienia reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej ADMINISTRATOR przyjmuje dzień pojawienia się reklamacji na serwerze odbiorczym poczty elektronicznej.

 6. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym ADMINISTRATOR niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

 7. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, wymagających dokonania dodatkowych czynności zmierzających do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, termin ten może ulec przedłużeniu do nie więcej niż 28 dni.

 8. Odpowiedź na reklamację ADMINISTRATOR przesyła Użytkownikowi na pocztę elektroniczną wskazaną w Formularzu rezerwacji terminów korepetycji.

 9. Reklamacja Użytkownika z tytułu przeprowadzenia płatności jest rozstrzygana za pośrednictwem PayU S.A na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług płatniczych.


§ 18 KORESPONDENCJA

 1. Strony zgodnie ustalają, iż wszelkiego rodzaju zawiadomienia winny być doręczone drugiej Stronie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Strony zgodnie ustalają, iż zawiadomienia przeznaczone dla ADMINISTRATORA będą doręczane na adres e-mail: grazmalz@op.pl

 3. Strony zgodnie ustalają, iż zawiadomienia przeznaczone dla Użytkownika będą doręczane na adres podany w Formularzu rezerwacji terminów korepetycji.


§ 19 REŻIM PRAWNY

 1. Prawem właściwym w przypadku niezastosowania się Użytkownika do niniejszego Regulaminu i Umowy jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Strony zobowiązują się rozwiązać spory w pierwszej kolejności polubownie.

 4. Spory mogące wyniknąć przy realizowaniu Umowy, po uprzednim wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez Sąd.


§ 20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu.

 2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji i wytycznych dostępnych na stronie Serwisu

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu matematia.pl i bez jego akceptacji nie jest dozwolone korzystanie z Serwisu.

 4. ADMINISTRATOR zobowiązany jest powiadomić Użytkownika o każdorazowej zmianie siedziby, i/lub adresu poczty elektronicznej poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacji terminów korepetycji.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 Czerwca 2021 roku.

 6. W przypadku zmiany regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy, za 14 dniowym wypowiedzeniem.

 7. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadamia poprzez pocztę e-mail.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×